Əsas Səhifə / İşə qəbul

Kadr təminatı

     Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 132-ci maddəsinin ikinci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin edir.                                                             

     "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.3-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələrinin aparatları-əsas səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunları, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 113-cü maddəsi ilə müəyyən edilən 2-ci kateqoriya dövlət orqanıdır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin aparatında inzibati vəzifələr "İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusuna" uyğun olaraq üçüncü-beşinci təsnifatları əhatə edir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin aparatında üçüncü-beşinci təsnifat üzrə inzibati vəzifələrə işçilərin qəbulu "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 iyun 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası"na uyğun olaraq müsabiqə və müsahibə yolu ilə Dövlət İmtahan Mərkəzi vasitəsilə həyata keçirilir.

 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi

ümumi müsahibə proqramı

 1. "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası"
 2. "Dövlət qulluğu haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 3. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 4. "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 5. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 6. "Məlumat azadlığı haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 7. "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili"
 8. "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri"
 9. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" üzrə:
  •  təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət;
  • kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunmasına nəzarət, kargüzarlıq xidmətinin vəzifələri, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş kargüzarlıq sistemi;
  • göndərilən sənədlərdə göstərilən rekvizitlər, təşkilat daxilində sənədin razılaşdırılması və viza;
  •  sənədlərin rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi, sənədin imzalanması, sənədlərin təsdiq edilməsi, sənədlərə möhür vurulması;
  •  təşkilatın adının və onun struktur bölməsinin adının yazılışı, böyük hərflə yazılması qanunvericilikdə bilavasitə nəzərdə tutulan vəzifələr, vəzifə adlarının yazılışı;
  • sənədlərə edilən əlavələr, sənədlərə əlavə edilən qoşma;
  • qərarın, əmrin, protokolun, arayışın, aktın, məktubun mətni və hissələri;
  • sənədlərdə dərkənar, daxil olmuş sənədlərə rəhbərlik tərəfindən baxılması, sənədin icraçıları;
  • Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili Sənədlərdə xüsusi icra müddətinin müəyyən olunması.

Ədəbiyyat:

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci il
 2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 iyul 2000-ci il, № 926-IQ
 3. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007-ci il, № 352-IIIQ
 4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ
 5. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il,№ 1308-IVQ
 6. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, № 505-IQ
 7. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ
 8. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 2004-cü il № 683-IIQ
 9.  Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 23 fevral tarixli 516 nömrəli Qanun ilə təsdiq edilmiş “Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə”
 10. Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 5 fevral tarixli 17—XII nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə”
 11.  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1993-cü il 2 mart tarixli 525 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”
 12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”
 13. www.dim.gov.az
 14. www.e-qanun.az

 

 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi
hakimin köməkçisi 

Müsahibə proqramı

 

 

 
 1. Hüquq anlayışı:
  • Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri.
 2. Hüquq mənbələri:
  • Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Normativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə.
 3. Hüquq prinsipləri:
  • Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı.
 4. Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri:
  • Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi. Hüququn realizəsi və onun formaları. Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri. Hüquqtətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri-rəsmi təfsir).
 5. Hüquq sistemi:
  • Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq. 
 6. Hüquq məsuliyyəti:
  • Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları. 
 7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
 8.   “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:
  • Məhkəmələr. Hakimlərin statusu. Hakimlərin səlahiyyətləri. Hakimlərin müstəqilliyi. Keçid müddəaları.
 9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə:
  • Cinayət qanunu. Cinayət haqqında. Cəza haqqında. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azadetmə. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər.
 10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə:
  • Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi. Şəxslər. Əmlak və əşya hüququ. Əqdlər. Müddətlər.  
 11. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi üzrə:
  • Cinayət-prosessual qanunvericiliyi. Cinayət mühakimə icraatının vəzifələri, əsas prinsipləri və şərtləri. Cinayət təqibi. Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması. Bəraət qazanma (reabilitasiya). Vurulmuş ziyanın ödənilməsi. Prosessual qərarların məcburiliyi. Məhkəmə və cinayət prosesində iştirak edən şəxslər. Sübutlar və sübutetmə. Cinayət işlərinə, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat üzrə materiallara və xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərə ilkin baxılması.  Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri. Məhkəmə baxışının açılışı. Məhkəmə istintaqı. Məhkəmə çıxışları və təqsirləndirilən şəxsin son sözü. Yekun məhkəmə qərarının çıxarılması.
 12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə:
  • Əsas qaydalar. Məhkəmənin tərkibi. Etirazlar. Aiddiyyat. Məhkəmə aidiyyatı. İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları. Məhkəmədə nümayəndəlik. Sübutlar. Məhkəmə xərcləri. Məhkəmə cərimələri. Prosessual müddətlər. Məhkəmə rəsmi sənədlərinin göndərilməsi, bildirişlər və çağırışlar. İddia icraatı.
 13. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə:
  • Əsas müddəalar. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları. İstirahət vaxtı. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi.

Ədəbiyyat:

 1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005
 2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005
 3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993
 4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009
 5. Марченко М.Н., Теория государства и права: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005
 6. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005
 7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
 8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ
 9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 dekabr 1999-cu il
 10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
 11. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
 12. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi. 14 iyul 2000-ci il
 13. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
 14. www.e-qanun.az

 

 

 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi
məhkəmə iclasının katibi

Müsahibə proqramı

 

 1. Hüquq anlayışı:
  • Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri.
 2. Hüquq mənbələri:
  • Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Normativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə.
 3. Hüquq prinsipləri:
  • Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı.
 4. Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri:
  • Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi. Hüququn realizəsi və onun formaları. Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri. Hüquqtətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri-rəsmi təfsir).
 5. Hüquq sistemi:
  • Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq. 
 6. Hüquq məsuliyyəti:
  • Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları. 
 7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
 8.   “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:
  • Məhkəmələr. Hakimlərin statusu. Hakimlərin səlahiyyətləri. Hakimlərin müstəqilliyi. Keçid müddəaları.
 9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə:
  • Cinayət qanunu. Cinayət haqqında. Cəza haqqında. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azadetmə. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər.
 10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə:
  • Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi. Şəxslər. Əmlak və əşya hüququ. Əqdlər. Müddətlər.  
 11. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi üzrə:
  • Cinayət-prosessual qanunvericiliyi. Cinayət mühakimə icraatının vəzifələri, əsas prinsipləri və şərtləri. Cinayət təqibi. Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması. Bəraət qazanma (reabilitasiya). Vurulmuş ziyanın ödənilməsi. Prosessual qərarların məcburiliyi. Məhkəmə və cinayət prosesində iştirak edən şəxslər. Sübutlar və sübutetmə. Cinayət işlərinə, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat üzrə materiallara və xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərə ilkin baxılması.  Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri. Məhkəmə baxışının açılışı. Məhkəmə istintaqı. Məhkəmə çıxışları və təqsirləndirilən şəxsin son sözü. Yekun məhkəmə qərarının çıxarılması.
 12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə:
  • Əsas qaydalar. Məhkəmənin tərkibi. Etirazlar. Aiddiyyat. Məhkəmə aidiyyatı. İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları. Məhkəmədə nümayəndəlik. Sübutlar. Məhkəmə xərcləri. Məhkəmə cərimələri. Prosessual müddətlər. Məhkəmə rəsmi sənədlərinin göndərilməsi, bildirişlər və çağırışlar. İddia icraatı.
 13. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə:
  • Əsas müddəalar. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları. İstirahət vaxtı. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi.

Ədəbiyyat:

 1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005
 2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005
 3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993
 4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009
 5. Марченко М.Н., Теория государства и права: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005
 6. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005
 7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
 8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ
 9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 dekabr 1999-cu il
 10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
 11. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
 12. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi. 14 iyul 2000-ci il
 13. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
 14. www.e-qanun.az

 

 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi
məsləhətçi - kompüter proqramçısı

 

Müsahibə proqramı 

 

 1. E-hökumət
 2.    Şəbəkə texnologiyaları:
  • Şəbəkə texnologiyalarının iş prinsipləri. Lokal-kompüter şəbəkələrinin qurulması, inkişaf etdirilməsi və istismarı məsələləri. Şəbəkə sistemləri inzibatçısının vəzifə və funksiyaları. Kommunikasiya sistemlərinin idarə olunması.
 3. Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010‑2012‑ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)
 4. Fərdi kompüterin iş prinsipi, əsas qurğular və onların təyinatı, yaddaş qurğuları, periferiya qurğuları (printer, skaner, kseroks və s.), onların təyinatı və iş prinsipi
 5. Windows XP əməliyyat sisteminin tərkib hissələri, əsas anlayışları
 6. MS OFFICE proqramları
 7. İnternet – veb-bələdçi, elektron poçt, informasiya axtarışı sistemləri
 8. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncamı

Ədəbiyyat:

 1.   www.e-gov.az, www.mincom.gov.az (Elektron Hökumət banneri)
 2. T. İbrahim-zadə, Y. Sərdarov, “Kompüter şəbəkələrinin əsasları və proqram təminatı”, Bakı, 2008
 3. “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (Elektron Azərbaycan) təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 11 avqust 2010-cu il, № 1056
 4. Ə.M.Abbasov, M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, “İnformatika və kompüterləşmənin əsasları”, Bakı, 2006
 5. Ə.Ə.Əliyev, A.Y.Əliyev, C.K. Kazımov, “İnformatikanın əsasları”, Bakı, 2008
 6. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 13 fevral 2014-cü il, № 268
 7. www.e-qanun.az

 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi
məsləhətçi-mühasib

 

 

Müsahibə proqramı 

 

 1.  Mühasibat uçotu  və Milli Mühasibat Uçotu Standartları; (3)
 2.  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: (1)
  •     - Azərbaycan Respublikasının  vergi sistemi və verginin növləri, - Muzdlu işlə əlaqədar olan və muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər, - Gəlir vergisinin dərəcəsi; - Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər; - Mənfəət vergisinin  vergi tutma  obyekti və onun  dərəcələri; - Mənfəət vergisindən  azadolmalar və güzəştlər; - Ödəmə mənbəyində dividentdən vergi tutulması; - Əlavə dəyər vergisi; - Vergi ödəməkdən azad edilmə; - ƏDV üzrə hesabat dövrü;
 3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə; 
  • əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar;   orta əmək haqqı və onun saxlanılması üzrə təminatlar;      - məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları; - məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları; -əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun tənzimlənməsi     qaydası
 4. Dövlət satınalmaları; 
 5. ·         .“Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları” üzrə: -ümumi müddəalar;  -inventarizasiyasının aparılmasının ümumi qaydaları; -ayrı-ayrı əmlak növlərinin inventarizasiyasının aparılması qaydaları; -inventarizasiyasının nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi; b.Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərin satışı. (16)

Ədəbiyyat:

 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 16 dekabr 2016-cı il tarixli 454-VQD nömrəli
 2.   Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 24 fevral 2009-cu il tarixli 771-IIIQD nömrəli.
 3. ”Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 mart 1995-ci il tarixli 998 nömrəli
 4.  “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu 7 aprel 2017-ci il tarixli 568-VQD nömrəli
 5.   Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı.
 6. “Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli, 948 nömrəli Fərmanı.

 

 


© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |